Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Monika Pichit Stomadent, ul. Krakowska 107, 97-500 Radomsko, NIP: 77220171674, Regon:101754270
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: biuro@stomadent.cc, telefonicznie pod numerem 504551413 oraz tradycyjnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, tj. wizerunek w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi, pacjentom oraz ochrony mienia. Państwa wizerunek jest przetwarzany zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO/ oraz na podstawie art. 222 Kodeksu Pracy;
 4. Monitoring obejmuje obszar budynku wraz z parkingiem.
 5. Nagrania z monitoringu zachowywane są przez okres 3 tygodni. Po upływie tego terminu zapis z systemu monitorującego usuwa się automatycznie.
 6. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym podmiotom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże interes prawny, co do otrzymania zapisu.
 7. Mają Państwo prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitorowania lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa;
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym również profilowania1
 11. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względu na ciągły tryb monitorowania i jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren obiektu.

1* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.